[RELEASE] Tenebris = Thanatos + Infernum + ...

Gothic II modifications

[RELEASE] Tenebris = Thanatos + Infernum + ...

Postby Aeternitas » Sat Jan 21, 2023 8:33 pm

My, Dark Mages Mod Team, vydáváme dlouho očekávanou modifikaci Tenebris. Mod ještě není zcela dokončen, ale můžete hrát a užívat si jej. Existuje několik velkých světů k prozkoumání se spoustou úkolů, které je možno splnit, a více než hrstkou drsných zvířat k zabití. Můžete si nastavit obtížnost, počínaje tvrdou úrovní až po úroveň noční můry. Hru můžete ukládat pouze v blízkosti ohnišť. Měli byste své věci používat moudře, protože jsme zavedli hlad a žízeň. Dejte si pozor na temná zákoutí, neboť smrt kolem vás krouží jistě jako řez čerstvým nožem.

Tenebris se skládá z několika hlavních světů jako AETER (počáteční svět), THANATOS, INFERNUM, BORDERS a RESULAH a několik menších. Pokud odejdete z Aeteru do některého z hlavních světů (npc Hilbert), nebudete se moci vrátit. Hlavní části tedy můžete hrát pouze samostatně. Každý svět má svůj vlastní příběh, ale příběhy jsou většinou propojené. V Infernu jste trosečníkem na smrtícím ostrově, v Aeteru, Thanatu nebo Borders jste průzkumníkem, který se vydává do zakázané a mýtické země Selavie, v Resulah navštívíte písky pouští.

Funkce:
- Nové a velmi velké světy.
- Tenebris je v angličtině s výjimkou Inferna, které je v češtině.
- Mnoho questů.
- Vysoká obtížnost.
- Částečně dabováno (Aeter plně).
- Dlouhá řada nových funkcí jako je úplná tma, let na draku, štít, omezení ukládání, hlad, žízeň a mnoho dalších.

Doporučuje se hrát s nejnovějšími System Pack a Union.

Známé potíže:
- Pokud se na videa díváte příliš dlouho, může spořič obrazovky rušit. Řešením je během sledování čas od času pohnout myší.
- Kdykoli budete chtít začít novou hru, restartujte nejprve Gothic.
- Na pomalejších počítačích může načítání u Thanatu chvíli trvat.


We, the Dark Mages Mod Team, are releasing a long awaited modification Tenebris. The mod is not fully completed yet but you can play and enjoy. There are several large worlds to explore with bunch of quests to fulfill and more than handful of rough beasts to kill. You can set the difficulty, starting at hard Gothic level upto level of nightmare. You are allowed to save the game only close to fires. You should spend your items wisely, for we implemented hunger and thirst. Beware of the dark corners, for the death is circling round you as sure as a cut of a fresh knife.

The Tenebris consists of several major worlds as AETER (starting world), THANATOS, INFERNUM, BORDERS and RESULAH, and several minors. If you leave Aeter for some of the major worlds (npc Hilbert), you won't be able to return. So you can play major parts only separately. Each world has its own story, but the stories are connected mostly. In Infernum you are a castaway on a deadly island, in Aeter, Thanatos or Borders you are an explorer to venture into the forbidden and mythic land of Selavia, in Resulah you visit the sands of deserts.

Features:
- New and very large worlds.
- Tenebris is in English with exception of Infernum, which is in Czech language.
- Many quests.
- High difficulty.
- Partly dubbed (Aeter fully).
- A long range of new features as complete darkness, dragon ride, shield, savepoints, hunger, thirst, and many more.

It is recomended to play with newest System Pack and Union.

Known issues:
- If you watch the videos for too long, your screensaver might interfere. Solution is to move the mouse for time to time during the watching.
- Anytime you want to start a new game, restart Gothic first.
- On slower PCs the loading may take a while for Thanatos.


Download:
here
ImageImageImageImageImageImage
User avatar
Aeternitas
The Dark Mages Mod Team
The Dark Mages
The Modders
The Dark Forests Times
The Highest Dark Mage
The Highest Dark Mage
 
Posts: 34960
Joined: Mon Sep 24, 2012 8:15 pm
Location: Nordmar Highland
  topic author

Re: [RELEASE] Tenebris = Thanatos + Infernum + ...

Postby Darkenius » Sat Jan 21, 2023 10:13 pm

Alternative download links:
https://mega.nz/file/rcJWkRqa#e5SjX8a3WWXfeHvbk5ufPxbfdxYe2eT_N3DGtTpZ1sQ
https://drive.google.com/file/d/1I4DcgwARuG7g_PchrDHR79bF5NuHasgt/view?usp=share_link

POZOR!
-Pouze mod Aeter je plně dokončen a s dabingem. Ostatní mody jsou dokončené jen z poloviny nebo ze čtvrtiny, ale doporučuji si je zahrát i tak. Všechny mody kromě Inferna mají dějový konec, takže je lze dohrát do konce.
-SystemPack 2.0 a Union (nejnovější) pro správný chod modu
-Ninja pluginy jsou kompatibilní, ale jelikož spousta z nich je zabudovaná v modu, tak doporučuji spíše ty méně známé pluginy
-Mod nemá instalačku. Všechno poctivě nahažte do příslušných složek.

BEWARE!
-Only mod Aeter is fully finished with dub. Other mods are unfinished but I still recommend you to play them. All mods have story ending except Infernum so you can finish them.
-Ninja plugins are compatible but most of them are built in mod.
-You have to install the mod manually with putting files in particular folders.
Daemonium ab inferno.
User avatar
Darkenius
The Dark Mages Mod Team
The Dark Mages
The Modders
The Dark Forests Times
Dragonkiller
Dragonkiller
 
Posts: 7049
Joined: Thu Jul 04, 2013 4:49 pm


Return to Mods of Gothic II

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest

cron